15. veljače 2019.

Porez na dohodak

6. POREZ NA DOHODAK

Porezni obveznik (6)
– Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatsko(18.Veljača 2003.) 
– Naknada za odvojeni život od obitelji (24.Studeni 2005.) 
– Obveznik poreza na dohodak (05.Lipanj 2007.) 
– Plaćanje predujmova poreza iz inozemnog dohotka ostvarenog u državi ugovornici (12.Lipanj 2007.) 
– Porezni tretman primitaka od prodaje arhitektonsko-građevnog kamena (03.Kolovoz 2007.) 
– RPO- Trgovac pojedinac u Registru poreznih obveznika (16.Kolovoz 2007.) 
Porezna osnovica (3)
– Porezni status darovanih polica osiguranja (01.Ožujak 2002.) 
– Knjiženje troškova seminara u poslovne izdatke (15.Veljača 2005.) 
– Novčana potpora obitelji umrlog radnika kao dohodak ostvaren iz inozemstva (04.Srpanj 2006.) 
Porezno razdoblje (2)
– Isplata naknade za godišnji odmor pri promjeni poreznog razdoblja (15.Rujan 2003.) 
– Godišnji obračun poreza iz plaća (03.Prosinac 2004.) 
Porezne stope (0)
– nema aktualnog mišljenja 
– Primici koji se ne smatraju dohotkom (19) 
– Porezno priznati izdaci za uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja (15.Travanj 2003.) (23.Siječanj 2002.)  
– Oporezivanje dječjeg dodatka (06.Veljača 2004.) 
– Oporezivanje primitaka ostvarenih na nagradnim natječajima (03.Ožujak 2004.) 
– Oporezivanje nagrada (30.Rujan 2004.)  
– Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (06.Prosinac 2004.) 
– Dividende (15.Veljača 2005.) 
– Porez na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (06.Travanj 2005.) 
– Mirovinsko i Zdravstveno osiguranje- naknade za rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege djeteta (25.Srpanj 2005.) 
– Porezni tretman isplata obeštećenja po izvansudskoj nagodbi (02.Prosinac 2005.) 
– Dotiranje toplog obroka (31.Ožujak 2006.) 
– Porezni tretman naknada fizičkim osobama što ih isplaćuju sudovi (28.Travanj 2006.) 
– Porezni tretman potpora zbog elementarnih nepogoda (06.Studeni 2006.) 
– Porezni tretman naknade štete koja se isplaćuje nerezidentu (25.Svibanj 2007.) 
– Porezni tretman osigurane svote koja se isplaćuje fizičkoj osobi (18.Rujan 2007.) 
– Porezni tretman troškova za kupljenu odjeću (04.Veljača 2008.) 
– Porezni tretman prodaje udjela u trgovačkom društvu (17.Travanj 2008.) 
– Porezni tretman premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine radnicima (08.Svibanj 2008.) 
Primici na koje se ne plaća porez (30)
– Obveza plaćanja poreza na isplate iz sredstava sindikalne članarine (15.Ožujak 2002.) 
– Obračun poreza, prireza i doprinosa na isplacene naknade za godišnji odmor po sudskim rješenjima (22.Siječanj 2004.) 
– Plaćanje poreza na dohodak na novčanu rentu (12.Ožujak 2004.) 
– Troškovi smještaja i prehrane za sudionike seminara (14.Rujan 2004.) 
– Porez na dohodak- terenski dodatak (16.Rujan 2004.) 
– Oporezivanje primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije (29.Studeni 2004.) 
– Oporezivanje nagrada (21.Siječanj 2005.) 
– Oporezivanje otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza (22.Travanj 2005.) 
– Stipendije koje isplaćuje zaklada (11.Srpanj 2005.) 
– Mišljenje tumačenja odredaba članka 13. stavka 2. točaka 6.i 8. Pravilnika o porezu na dohodak (14.Studeni 2005.) 
– Isplata naknada za prijevoz (28.Studeni 2005.) 
– Primici od kojih se ne utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada (08.Prosinac 2005.) 
– Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja (15.Prosinac 2005.) 
– Dnevnice za službena putovanja (23.Prosinac 2005.) 
– Porez na dohodak učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga (07.Veljača 2006.) 
– Novčana pomoć (10.Veljača 2006.) 
– Oporezivanje otpremnina državnih službenika (13.Veljača 2006.) 
– Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo (13.Ožujak 2006.) 
– Dnevnice za službena putovanja (05.Travanj 2006.) 
– Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom (06.Travanj 2006.) 
– Nakanada za troškove službenih putovanja vježbenicima iz Francuske (10.Svibanj 2006.) 
– Oporezivanje naknada- službena putovanja, športske stipendije, športska usavršavanja i ostvarenja (15.Svibanj 2006.) 
– Naknada troškova noćenja na službenom putovanju (18.Svibanj 2006.) 
– Vjerodostojne isprave o izdacima za službena putovanja (25.Svibanj 2006.) 
– Isplata otpremnine zbog otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora (11.Srpanj 2006.) 
– Neoporezive isplate jubilarnih nagrada (01.Rujan 2006.) 
– Isplata terenskog dodatka izaslanim ranicima (05.Prosinac 2006.) 
– Neoporezive isplate naknada radnicima izaslanim na rad u Republiku Hrvatsku (21.Svibanj 2007.) 
– Porezni tretman troškova službenih putovanja koji se isplaćuju vanjskim suradnicima(12.Srpanj 2007.) 
– Naknada za odvojeni život (14.Travanj 2008.) 
Oporezivi dodatak (4)
– Povrat poreza po osnovi uplaćenih premija osiguranja (02.Ožujak 2004.) 
– Odricanje od potraživanja po osnovi udjela u dobiti (02.Studeni 2005.) 
– Porezni tretman dodjele Filmske nagrade za ljudska prava (17.Studeni 2006.) 
– Porezni tretman odšteta radnicima (09.Siječanj 2007.) 
Olakšice, oslobođenja i poticaji (12)
– Pravo na porezni odbitak (22.Veljača 2002.) 
– Dodatak na mirovinu po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu (06.Rujan 2002.) 
– Oslobodenje od plaćanja poreza na području posebne državne skrbi (02.Siječanj 2004.) 
– Povrat sredstva utrošenih za liječenje djeteta u inozemstvu (03.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka po osnovi kupnje i investicijskog održavanja stambenog prostora(03.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora (03.Veljača 2004.) 
– Dokazivanje prebivališta radi korištenja olakšica na području posebne državne skrbi (02.Ožujak 2004.) 
– Oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti i dobiti na području posebne državne skrbi(04.Ožujak 2004.) 
– Porezno priznali izdaci po osnovi uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja u inozemstvu(21.Studeni 2005.) 
– Porezni tretman zateznih kamata po osnovi plaće (21.Studeni 2005.) 
– Osobni odbitak za zdravstvene usluge (04.Siječanj 2006.) 
– Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe (09.Veljača 2006.) 
Osobni odbitak (50)
– Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji (23.Svibanj 2003.) 
– Osobni odbitak za uzdržavanog člana- osobe s invaliditetom (15.Srpanj 2003.) 
– Osobni odbitak za uzdržavanu djecu (28.Kolovoz 2003.) 
– Osobni odbitak poreznih obveznika koji imaju prebivalište i borave na brdsko- planinskim područjima (30.Listopad 2003.) 
– Dio osobnog odbitka za izdatke zdravstvenih usluga i stambenih potreba (27.Siječanj 2004.) 
– Porezne olakšice za namjenske stambene kredite (16.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe (17.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka po osnovi gradnje stambenog prostora (18.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka za stambene potrebe (26.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora (26.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka za kupnju i investicijsko održavanje stambenog prostora (26.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji (26.Veljača 2004.) 
– Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora (01.Ožujak 2004.) 
– Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge (01.Ožujak 2004.) 
– Korištenje dijela osobnog odbitka za uzdržavanog člana uže obitelji- sestre (08.Ožujak 2004.) 
– Korištenje dijela osobnog odbitka za uzdržavanog člana uže obitelj(10.Ožujak 2004.) 
– Osobni odbitak za uzdržavanu djecu (16.Prosinac 2004.) 
– Otplata kamata po namjenskom kreditu za investicijska održavanja na postojećem prostoru(13.Siječanj 2005.) 
– Podjela osobnog odbitka za uzdržavano dijete (07.Ožujak 2005.) 
– Preraspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu (16.Ožujak 2005.) 
– Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora (21.Ožujak 2005.) 
– Osobni odbitak za uzdržavanu djecu (13.Travanj 2005.) 
– Obiteljski paket police dopunskog privatnog zdravstvenog osiguranja (06.Listopad 2005.) 
– Dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog člana uže obitelji (14.Listopad 2005.) 
– Dio osobnog odbitka po osnovi invaliditeta (21.Prosinac 2005.) 
– Osobni odbitak za uzdržavano dijete koje prima osobnu invalidninu (24.Travanj 2006.) 
– Osobni odbitak za stambene potrebe- kamate po namjenskim stambenim kreditima (24.Svibanj 2006.) 
– Priznavanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti- mišljenje (14.Lipanj 2006.) 
– Porezno priznati izdaci po osnovi osiguranja života za slučaj vjenčanja (29.Lipanj 2006.) 
– Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora (05.Srpanj 2006.) 
– Mogućnost korištenja izdataka za uplaćene premije životnog osiguranja (24.Kolovoz 2006.) 
– Dio osobnog odbitka za stambene potrebe (05.Rujan 2006.) 
– Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora (17.Listopad 2006.) 
– Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora (19.Listopad 2006.) 
– Porez na dohodak- izdaci po osnovi uplaćenih premija zdravstvenog osiguranja (27.Studeni 2006.) 
– Dio osobnog odbitka za darovanja dana u tuzemstvu (06.Prosinac 2006.) 
– Osobni odbitak po osnovi invalidnosti (15.Siječanj 2007.) 
– Porez na dohodak- Potvrde o uplaćenim premijama osiguranja (12.Veljača 2007.) 
– Potvrda o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu (17.Veljača 2007.) 
– Dio osobnog odbitka za stambene potrebe (09.Ožujak 2007.) 
– Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja (16.Ožujak 2007.) 
– Uplaćene premije za dopunsko zdravstveno osiguranje za 2006.godinu (05.Travanj 2007.) 
– Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji (05.Lipanj 2007.) 
– Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora (05.Lipanj 2007.) 
– Priznavanje osobnog odbitka za uzdržavanog člana (18.Lipanj 2007.) 
– Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora (02.Srpanj 2007.) 
– Kupnja ili gradnja i financiranje stambenog prostora vlastitih, a dijelom sredstvima namjenskog kredita (02.Srpanj 2007.) 
– Mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavano dijete (17.Srpanj 2007.) 
– Dio osobnog odbitka za stambene potrebe (26.Ožujak 2008.) 
Dohodak od nesamostalnog rada (45)
– Plaćanje poreza na dohodak po ugovoru o djelu i isplata socijalne pomoći (18.Veljača 2002.) 
– Povoljnija kamata pri odobravanju kredita (03.Svibanj 2002.) 
– Obračun poreza na dohodak iz mirovina koje HZMO isplaćuje nasljednicima (10.Srpanj 2002.) 
– Oporezivanje otpremnina radi poslovno uvjetovanih otkaza (21.Siječanj 2003.) 
– Porezno priznate premije dopunskog zdravstvenog osiguranja (24.Veljača 2003.) 
– Porezno priznate premije osiguranja (27.Ožujak 2003.) 
– Oporezivanje otpremnina- mišljenje (21.Svibanj 2003.) 
– Isplata naknade za godišnji odmor (05.Rujan 2003.) 
– Porez na dohodak od nesamostalnog rada (15.Rujan 2003.) 
– Izvršenje presuda o isplati zaostalih plaća zaposlenika tvrtke (08.Prosinac 2003.) 
– Isplata plaća po sudskim presudama (09.Siječanj 2004.) 
– Izdavanje računa za obavljanje gospodarske djelatnosti jedinica lokalne i područne samouprave (09.Siječanj 2004.) 
– Izvršenje presude o isplati otpremnine i naknade za rad u nadzornom odboru (04.Veljača 2004.) 
– Dodjela stambenih kredita i subvencije za stambene kredite od banaka (19.Veljača 2004.) 
– Oporezivanje nagrada dodijeljenih znanstvenicima u inozemstvu (25.Studeni 2004.) 
– Oporezivanje drugog dohotka (04.Veljača 2005.) 
– Priznavanje uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja kao izdataka (20.Travanj 2005.) 
– Pravo na korištenje uvećanog osobnog odbitka na područjima posebne državne skrbi po godišnjoj prijav(09.Svibanj 2005.) 
– Ugovor o poslovođenju (16.Rujan 2005.) 
– Isplata novčane potpore zaposlenicima za opremu doktorske disertacije odnosno magistarskog rada (14.Listopad 2005.) 
– Porezni tretman naknade po ugovoru o djelu za obavljanje djelatnosti nastavnika (02.Studeni 2005.) 
– Porezni tretman dnevnica za službena putovanj(03.Studeni 2005.) 
– Porez na dohodak (03.Studeni 2005.) 
– Utvrđivanje i oporezivanje primitaka u naravi (09.Studeni 2005.) 
– Isplata zaostalih plaća radnicima (15.Studeni 2005.) 
– Isplata odštete u visini plaće (28.Studeni 2005.) 
– Primici u naravi- darovanje radnika (12.Prosinac 2005.) 
– Oporezivanje naknada štete zbog posljedica nesreće na radu (04.Svibanj 2006.) 
– Obračun naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata(08.Svibanj 2006.) 
– Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (10.Svibanj 2006.) 
– Potvrde o cijeni karata- vjerodostojne isprave (14.Lipanj 2006.) 
– Porezni tretman troškova smještaja za stranca (26.Lipanj 2006.) 
– Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (10.Srpanj 2006.) 
– Tumačenje članka 13. stavak 2. točka 17. Pravilnika o porezu na dohodak (02.Kolovoz 2006.) 
– Obveza plaćanja poreza na dohodak i obveze prireza za nerezidente (14.Kolovoz 2006.) 
– Korištenje službenog automobila za privatne potrebe i naknada za prijevoz na posao i s posla(09.Listopad 2006.) 
– Tumačenje članka 13. stavak 2. točka 17. i 18. Pravilnika o porezu na dohodak (07.Studeni 2006.) 
– Oporezivanje plaća po sudskoj presud(13.Studeni 2006.) 
– Isplata plaće za protekla porezna razdoblja i isplata otpremnine (22.Veljača 2007.) 
– Porezni tretman dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (06.Ožujak 2007.) 
– Neoporezive isplate naknada radnicima izaslanim na rad u RH (27.Travanj 2007.) 
– Neoporezive isplate dnevnica za službena putovanja (13.Lipanj 2007.) 
– Zatezne kamate pri obračunu i isplati plaća po sudskoj presudi (20.Srpanj 2007.) 
Dohodak od samostalne djelatnosti (29)
– Porez na dohodak iz nagrade športašima (01.Ožujak 2002.) 
– Obračun poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost (17.Srpanj 2002.) 
– Isplate naknada inozemnim poreznim obveznicima (30.Rujan 2002.) 
– Unos imovine i kapitala obrta u trgovačko društvo (25.Travanj 2003.) 
– Unos imovine privatne ljekarne u privatnu zdravstvenu ustanovu (02.Svibanj 2003.) 
– Obračun autorskog honorara (23.Rujan 2003.) 
– Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnina (17.Studeni 2003.) 
– Porezne obveze u svezi s naslijeđenim obrtom (20.Studeni 2003.) 
– Prodaja tri istovrsne nekretnine (02.Prosinac 2003.) 
– Izuzimanje nekretnine iz obrta i oporezivanje dohotka od imovine (17.Prosinac 2003.) 
– Knjiženje zemljišta u poslovnim knjigama obrtnika građevinske djelatnosti (16.Veljača 2004.) 
– Postupak utvrđivanja dohotka novinara (29.Listopad 2004.) 
– Otkup povlastice za obavljanje ribolova na moru (11.Veljača 2005.) 
– Plaćanje članarine i upisnine za članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstva (07.Studeni 2005.) 
– Dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren otuđenjem nekretnina (01.Prosinac 2005.) 
– Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnina (21.Veljača 2006.) 
– Obračun amortizacije (14.Lipanj 2006.) 
– Izdaci i dugotrajna imovina u samostalnoj zdravstvenoj djelatnosti (29.Lipanj 2006.) 
– Porez na dohodak od obavljanja djelatnosti turističkog vodiča (29.Lipanj 2006.) 
– Promjena načina oporezivanja- prijelaz sa poreza na dohodak na porez na dobit (10.Srpanj 2006.) 
– Prodaja nekretnina i porez na dohodak (23.Kolovoz 2006.) 
– Unos više od tri nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva (11.Listopad 2006.) 
– Dugotrajna imovina u obrtničkim djelatnostima (12.Listopad 2006.) 
– Porez na dohodak- olakšice za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (01.Veljača 2007.) 
– Paušalno oporezivanje (05.Travanj 2007.) 
– Zatvaranje samostalne djelatnosti- utvrđivanje po osnovi evidentiranih potraživanja (28.Svibanj 2007.) 
– Porezni tretman primljenih potpora za obavljanje djelatnosti obrta (29.Kolovoz 2007.) 
– Porezni tretman djelatnosti sakupljanja i prodaje gljiva (18.Listopad 2007.) 
– Prodaja više od tri nekretnine u pet godina (11.Travanj 2008.) 
Dohodak od imovine i imovinskih prava (18)
– Priznati izdaci kod ostvarivanja dohotka od imovine (15.Veljača 2002.) 
– Porez na dohodak od imovine (15.Svibanj 2002.) 
– Utvrdivanje predujma poreza na dohodak od imovine (03.Prosinac 2003.) 
– Oslobodenje od plaćanja poreza na najam stana (31.Prosinac 2003.) 
– Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima (25.Listopad 2004.) 
– Isplate u gotovu novcu (21.Siječanj 2005.) 
– Oporezivanje najma nekretnina- poslovnog i stambenog prostora (04.Srpanj 2006.) 
– Utvrđivanje dohotka po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima(17.Srpanj 2006.) 
– Porez na dohodak od imovine (22.Rujan 2006.) 
– Porez na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina (25.Rujan 2006.) 
– Dohodak od otuđenja nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju(30.Listopad 2006.) 
– Priznavanje troškova osobnog automobila kao poslovnih izdataka kod iznajmljivanja(04.Prosinac 2006.) 
– Dohodak od otuđenja nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine (06.Prosinac 2006.) 
– Oporezivanje dohotka nerezidenta od davanja u zakup nekretnina (03.Travanj 2007.) 
– Porezni tretman davanja u zakup nekretnina (07.Svibanj 2007.) 
– Unos nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva (20.Rujan 2007.) 
– Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja (18.Listopad 2007.) 
Dohodak od kapitala (13)
– Porezni tretman troškova za privatne potrebe (02.Prosinac 2002.) 
– Smanjenje temeljnog kapitala i porez na dohodak (05.Svibanj 2003.) 
– Porezni tretman kamata na uplaćene predujmove za kupnju proizvoda ili obavljene usluge(11.Rujan 2003.) 
– Dodjela i opcijska kupnja dionica (28.Listopad 2003.) 
– Kupnja vlastitih dionica (31.Siječanj 2005.) 
– Porezni tretman primitaka od realizacije opcijskih planova iz inozemstva (02.Svibanj 2005.) 
– Porezni tretman primitaka od realizacije opcija (19.Rujan 2005.) 
– Oporezivanje dohotka od kapitala (18.Listopad 2005.) 
– Porezni tretman udjela u dobiti koji su ostvareni u inozemstvu (17.Svibanj 2006.) 
– Porezni tretman odricanja od potraživanja i redoslijed uporabe dobiti (20.Lipanj 2006.) 
– Porezni tretman prodaje radnicima vlastitih dionica trgovačkog društva (29.Lipanj 2006.) 
– Porezni tretman udjela u dobiti dodjelom vlastitih dionica (23.Kolovoz 2006.) 
– Dohodak od opcijske kupnje dionica u inozemstvu (03.Siječanj 2007.) 
Dohodak od osiguranja (3)
– Premije životnog osiguranja za slučaj smrti (20.Siječanj 2003.) 
– Porezno priznate premije osiguranja (26.Veljača 2003.) 
– Podaci za utvrđivanje i oporezivanje dohotka od osiguranja (31.Ožujak 2008.) 
Drugi dohodak (16)
– Mišljenje utvrđivanja drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak (05.Srpanj 2005.) 
– Porezni tretman plaćanja premije osiguranja od odgovornosti (08.Srpanj 2005.) 
– Mišljenje promjene načina oporezivanja drugog dohotka (15.Srpanj 2005.) 
– Povjerenstva isplate naknada radnicima, članovima ispitnih komisija (19.Listopad 2005.) 
– Porez na dohodak od djelatnosti novinara i autora (23.Siječanj 2006.) 
– Neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo (30.Ožujak 2006.) 
– Porez na dohodak od primitaka po osnovi djelatnosti športskih sudaca (08.Svibanj 2006.) 
– Mišljenje ugovora o autorskom honoraru (30.Svibanj 2006.) 
– Ugovor o autorskom honoraru (04.Srpanj 2006.) 
– Isplata športskih stipendija (02.Kolovoz 2006.) 
– Porezni tretman naknada studentima rezidentima Francuske Republike (04.Listopad 2006.) 
– Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu(20.Prosinac 2006.) 
– Porezni tretman primitaka po osnovi životnog osiguranja sa obilježjem štednje (09.Srpanj 2007.) 
– Poslovi kvalificiranog prevođenja za poslodavca (17.Srpanj 2007.) 
– Isplata športskih stipendija te isplata potpore trenerima (20.Rujan 2007.) 
– Isplata neoporezive stipendije (25.Travanj 2008.) 
Zajednički dohodak (3)
– Utvrdivanje dohotka grupne privatne prakse u djelatnosti zdravstva (22.Siječanj 2004.) 
– Utvrđivanje dohotka stečajnih upravitelja (01.Veljača 2005.) 
– Isplata naknade stečajnim upraviteljima (17.Ožujak 2005.) 
Porezne kartice (3)
– Zahtjev općine za uvidom u porezne kartice poreznih obveznika (15.Srpanj 2003.) 
– Izmjene obrazaca PK temeljem sudske presude (15.Srpanj 2003.) 
– Zahtjev za izdavanje obrasca (03.Ožujak 2004.) 
Dostavljanje izvješća i druge obveze (5)
– Plaćanja u gotovini (22.srpanj 2003.) 
– Dostava Obrasca ID prema sjedištima organizacijskih jedinica poduzeća (30.Listopad 2003.) 
– Obrazac ID- upis šifre grada/općine (05.Studeni 2003.) 
– Popunjavanje obrasca ID i porezne kartice PK-1 (07.Ožujak 2005.) 
– Način zaokruživanja isplaćenih iznosa (06.Ožujak 2006.) 
Obveza vođenja poslovnih knjiga i čuvanje dokumentacije (3)
– Popis dugotrajne imovine putem računala (15.Srpanj 2003.) 
– Vođenje knjige prometa (31.Kolovoz 2006.) 
– Evidencija o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala (12.Listopad 2006.) 
Utvrđivanje predujmova (8) – Porez na plaće (22.Veljača 2002.) 
– Porez na dohodak iz inozemnih dividendi (21.Srpanj 2002.) 
– Povrat uplaćenog predujma poreza na dohodak po osnovi isplaćenog predujma dividendi i udjela u dobiti (06.Lipanj 2002.) 
– Isplata naknade za godišnji odmor temeljem sudske presude (19.Rujan 2003.) 
– Izvršenje presuda o isplati zaostalih plaća zaposlenika (08.Prosinac 2003.) 
– Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak (05.Siječanj 2005.) 
– Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak (14.Siječanj 2005.) 
– Preračunavanje neto na bruto plaću- korištenje osobnog odbitka (28.Svibanj 2007.) 
Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava (27)
– Obvezno podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2001.godinu (22.Veljača 2002.) 
– Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave (04.Ožujak 2002.) 
– Primjena članka 27. Pravilnika o porezu na dohodak (19.Ožujak 2002.) 
– Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja tuzemnih poreznih obveznika (05.Lipanj 2002.) 
– Konačni obračun poreza iz mirovina ostvarenih od HZMO i od osiguravatelja (11.Srpanj 2002.) 
– Prijava poreza na dohodak za 2002. godinu (25.Veljača 2003.) 
– Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak izvan zakonskog roka (15.Rujan 2003.) 
– Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dohodak (30.Prosinac 2003.) 
– Obračunavanju poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2003. godinu (30.Prosinac 2003.) 
– Povrat poreza na dohodak za 2002. godinu (17.Veljača 2004.) 
– Zahtjev za povrat poreza na dohodak iz mirovine (01.Ožujak 2004.) 
– Obveze podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak (09.Ožujak 2005.) 
– Obvezno podnošenje godišnje porezne prijave (15.Travanj 2005.) 
– Povrat pogrešno usmjerenih bezgotovinskih povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi(22.Travanj 2005.) 
– Povrat poreza na dohodak hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata (28.Travanj 2005.) 
– Mišljenje obračun poreza na dohodak na isplatu razlike mirovine prema godišnjoj poreznoj prijavi (09.Rujan 2005.) 
– Godišnji paušalni porez na dohodak (28.Rujan 2005.) 
– Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2004. godinu (02.Siječanj 2006.) 
– Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu (23.Svibanj 2006.) 
– Povrat poreza na dohodak po godinjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu (06.Lipanj 2006.) 
– Obračun poreza na dohodak iz razlika mirovine koje isplaćuje HZMO (01.Veljača 2007.) 
– Podnošenje prijave poreza na dohodak za 2006. godinu (19.Veljača 2007.) 
– Povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (21.Veljača 2007.) 
– Plaćanje prireza porezu na dohodak za vojne izaslanike (04.Travanj 2007.) 
– Godišnja prijava poreza na dohodak za 2007. godinu (31.Prosinac 2007.) 
Ostali dokumenti (9)
– Izuzeće od plaćanja poreza na dohodak zaposlenika u Europskoj banci za obnovu i razvoj(09.Siječanj 2004.) 
– Povrat poreza i prireza na dohodak od povremene samostalne djelatnosti za HRVI iz Dom.rata(19.Siječanj 2004.) 
– Naknada za odvojeni život od obitelji (28.Veljača 2005.) 
– Obveze izvješćivanja i evidentiranja obračunanog i uplaćenog poreza od nesamostalnog rada(08.Ožujak 2005.) 
– Obveze izvješćivanja i evidentiranja obračunanog i uplaćenog poreza od propisanih doprinosa(08.Ožujak 2005.) 
– Mogućnost isplate u gotovini (11.Ožujak 2005.) 
– Godišnji paušalni porez na dohodak (14.Rujan 2005.) 
– Porezni tretman otpisa potraživanja od kupaca (28.Prosinac 2005.)