15. veljače 2019.

PDV

2. OBRAZAC – PDV

PDV Prijava poreza na dodanu vrijednost 
PDV-F Evidencija racuna o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost 
PDV-K Prijava konacnog obracuna 

P-PDV Prijava u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 
PDV-P Zahtjev za povrat poreza 

ZP-PDV Zahtjev za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima 
P Potvrda o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva 

U-RA Knjiga primljenih (ulaznih) računa 
I-RA Knjiga izdanih (izlaznih) računa